Κάθε πρόσβαση / χρήση του artinfotoday.gr της art-idea ΘΕΟΤΟΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. ( ΕΤΑΙΡΕΙΑ ) (Χαλκίδος 24, Αθήνα) υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης :
Προϋποθέτει ότι προηγουμένως ο χρήστης / επισκέπτης διάβασε τους όρους αυτούς, τους κατανόησε πλήρως, και τους αποδέχτηκε χωρίς επιφύλαξη, μαζί με τις άλλες ανακοινώσεις / προϋποθέσεις νομικού περιεχομένου του artinfotoday.gr όπως π.χ. την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (PRIVACY POLICY), τους ΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ κ.λπ.


Ειδικότερα:
1.
Όλο το περιεχόμενο του artinfotoday. gr, (το περιεχόμενο), έτσι όπως εμφανίζεται μαζί με τις πληροφορίες, τα κείμενα, τις εικόνες, τα γραφικά, τις φωτογραφίες, τα σχέδια, τις απεικονίσεις, τα αρχεία, τα προγράμματα και όχι μόνον, (ενδεικτικά και χωρίς να περιορίζεται σε αυτά), εμπίπτει στους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, τους ελληνικούς κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί προστασίας των εμπορικών σημάτων, γνωρισμάτων, λογοτύπων, ευρεσιτεχνιών, υποδειγμάτων χρησιμότητας και γενικά της βιομηχανικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένου και του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού και των εφαρμοστέων γενικού ή / και ειδικού περιεχομένου διατάξεων του εφαρμοστέου δικαίου, στις διατάξεις των οποίων υπάγεται το artinfotoday.gr, ή / και τρίτοι με ρητά αναγνωρισμένα δικαιώματα για τα οποία και αποκλειστικά ευθύνονται.
Κανένας όρος, προϋπόθεση ή και οποιοδήποτε είδους περιεχόμενο στο παρόν δύναται να θεωρείται ότι αποτελεί εκχώρηση, παραχώρηση μεταβίβαση, διάθεση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή άδειας χρήσης τους .
Η πρόσβαση / χρήση του περιεχομένου, γίνεται αυστηρά και μόνον για προσωπική / μη εμπορική / μη κερδοσκοπική χρήση του χρήστη / επισκέπτη. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, κατέβασμα , τροποποίηση, χρήση, αποθήκευση, διανομή, πώληση, εκμίσθωση, δανεισμός, μετάδοση, μέρους ή όλου του περιεχομένου του artinfotoday.gr, καθώς και κάθε άλλη πράξη, ενέργεια συμπεριφορά (ακόμη και εκ παραλείψεως) έχει ή θεωρείται ότι έχει χαρακτήρα τέτοιου είδους.
Απαγορεύεται η εξαγωγή περιεχομένου, μεταφορά, εγγραφή ως συνόλου ή / και μέρους του artinfotoday.gr ή / και με οποιοδήποτε τρόπο επαναχρησιμοποίηση, ή / και επανειλημμένη ή / και συστηματική εξαγωγή ή / και χρησιμοποίηση μέρους περιεχομένου ή / και άλλη ενέργεια (ακόμη και εκ παραλείψεως ή από αμέλεια) που θίγει τα νόμιμα συμφέροντα του artinfotoday.gr ή / και τρίτων δικαιούχων πνευματικής και γενικά διανοητικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου για όποιο άλλο σκοπό, ή / και για σκοπό εμπορικό/ κερδοσκοπικό / εκμετάλλευσης είναι δυνατόν υπό προϋποθέσεις να επιτρέπεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των εφαρμοστέων διατάξεων των νόμων και μετά από προηγούμενη έγγραφη άδεια του artinfotoday.gr ή / και τρίτων ρητά αναγνωρισμένων δικαιούχων.

2. Το artinfotoday.gr προσπαθεί ώστε το περιεχόμενο έχει ακριβή, αξιόπιστα και επικαιροποιημένα στοιχεία και πληροφορίες. Σε καμία περίπτωση εγγυάται ή / και ευθύνεται για την ορθότητα πληρότητα ακρίβεια και αξιοπιστία των στοιχείων και πληροφοριών του περιεχομένου.
Ο χρήστης / επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη πρόσβαση / χρήση στο artinfotoday.gr
O χρήστης / επισκέπτης πρέπει να καταβάλει κάθε προσωπική επιμέλεια και προσοχή όταν χρησιμοποιεί ή επισκέπτεται το artinfotoday.gr.
Το artinfotoday.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αθέτηση υποχρεώσεων των επισκεπτών / χρηστών που απορρέουν από τους όρους και τη χρήση / πρόσβαση στο artinfotoday.gr και τις συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει.
Το περιεχόμενο παρέχεται όπως είναι. '‘Ως έχει'.
Το artinfotoday.gr δεν φέρει ευθύνη για την τυχόν περιορισμένη διάρκεια, την μερική ή / και ολική αδυναμία για αποθήκευση των δεδομένων, εάν τούτο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρήστη / επισκέπτη, για ασφαλή ή / και απαλλαγμένη από τυχόν σφάλματα χρήσης, ιούς, ελαττώματα ή / και σφάλματα λειτουργίας ή / και λειτουργικότητας οποιωνδήποτε συστημάτων, για διαγραφή ή / και απώλεια δεδομένων, για κακή απόδοση, για μη ικανοποιητική ποιότητα καταλληλότητα, συμβατότητα, ακρίβεια.
Το artinfotoday.gr δεν ευθύνεται ούτε υποχρεώνεται για οποιαδήποτε αποκατάσταση που απαιτηθεί ,ούτε καλύπτει έξοδα που τυχόν προκύψουν προς τούτο.
Το artinfotoday.gr τηρουμένων των νόμων δεν παρέχει κανενός είδους εγγυήσεις οποιουδήποτε χαρακτήρα, άμεσα ή έμμεσα διατυπωμένες.
Σε καμία περίπτωση το artinfotoday.gr ευθύνεται για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και από αμέλεια για οποιεσδήποτε απαιτήσεις, οποιουδήποτε χαρακτήρα και μορφής, για τυχόν ζημία θετική ή / και αποθετική, ή / και διαφυγόντα κέρδη ή / και χρηματική βλάβη ή / και οποιαδήποτε απώλεια (π.χ. απώλεια πελατείας, φήμης, δεδομένων), άμεση ή έμμεση, υφιστάμενη ή / και μελλοντική, από τη χρήση / πρόσβαση ή / και με αφορμή αυτή ή / και ως συνέπεια αυτής.
Ο χρήστης / επισκέπτης ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι artinfotoday.gr για οποιαδήποτε απώλεια ή / και ζημία ή / και κόστη, ή / και δικαστικά .έξοδα ή / και δικηγορικές αμοιβές ή / και αμοιβές άλλων ειδικών που τυχόν προκύψουν λόγω της χρήσης / πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη ή / και με αφορμή αυτή ή / και σαν συνέπεια αυτής, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν διαφοράς μεταξύ του artinfotoday.gr και τρίτου, είτε πρόκειται για χρήστη ή μη, εξ αιτίας ή συνεπεία της χρήσης / πρόσβασης του artinfotoday.gr από τον χρήστη / επισκέπτη ή / και του περιεχομένου που τυχόν αυτός διαθέτει για δημοσίευση ή / και οποιοδήποτε άλλο λόγο στο artinfotoday.gr ή / και συνεπεία κάθε αντίθετης συμπεριφοράς του προς τους όρους χρήσης, τους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και για προσβολή δικαιωμάτων τρίτων.
Ο χρήστης / επισκέπτης διατηρεί το artinfotoday.gr απαλλαγμένο από οποιαδήποτε αξίωση, ζημία, θετική ή και αποθετική, υφιστάμενη ή και μελλοντική, που τυχόν προκύψει σε οποιαδήποτε περίπτωση τυχόν διαφοράς αυτού προς τρίτους, προς χρήστες / επισκέπτες ή / και καταχωρούμενους στο artinfotoday.gr ή/και με οποιοδήποτε τρόπο εμφανιζόμενους (π.χ. προβαλλόμενους διαφημιζόμενους, κ.λπ.).
Το artinfotoday.gr ρητώς δηλώνει ότι δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, άμεση ή έμμεση, προσωπική ή άλλη, ποινικού ή αστικού περιεχομένου, ζημιά θετική ή αποθετική, η οποία τυχόν επέλθει ως άμεση ή έμμεση συνεπεία της χρήσης ή / και εφαρμογής οποιουδήποτε περιεχομένου ή / και υπηρεσίας. Ο χρήστης – επισκέπτης είναι σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα πρόσβασης / χρήσης του artinfotoday.gr. Το artinfotoday.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία του χρήστη – επισκέπτη η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του artinfotoday.gr ή κατέβασμα στοιχείων του περιεχομένου του ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν από / η και συνεπεία της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών / τηλεπικοινωνιών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης / επισκέπτης δεν επιτρέπεται να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη που αντιβαίνει στη δημόσια τάξη και ηθική και το εφαρμοστέο δίκαιο ιδίως να προξενεί ζημιά σε δικαιούχους πνευματικής ιδιοκτησίας ή / και συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα ή και τις ερμηνείες ή και τις εκτελέσεις που τυχόν περιέχονται στο artinfotoday.gr. Το artinfotoday.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταδιδόμενη πληροφορία. Με τη ρητή επιφύλαξη των όσων αναφέρονται εδώ, και επί πλέον και πέρα από αυτά, σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταδιδόμενη άμεσα ή / και έμμεσα πληροφορία η οποία διαθέτει, ανακριβές, εσφαλμένο, απειλητικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό, πορνογραφικό και υβριστικό περιεχόμενο ή / και τέτοιο που συνεπάγεται ή μπορεί να επισύρει ποινικές ή αστικές ευθύνες ή και κυρώσεις. Το artinfotoday.gr δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.

3. Το περιεχόμενο δεν έχει την έννοια παροχής συμβουλών οποιουδήποτε χαρακτήρα (π.χ. νομικών, προσωπικών, χρηματοπιστωτικών, εκτιμητών έργων τέχνης, επενδυτικών συμβούλων τέχνης κ.λ.π.), όπως και τέτοιου είδους συμβουλών υποδείξεων προτροπών που τυχόν παρέχονται από ειδικούς επαγγελματίες επί συγκεκριμένων στοιχείων και δεδομένων, ή / και παροτρύνσεων έμμεσα ή άμεσα προς πράξη ή / και παράλειψη, ή / και λήψη απόφασης. Κάθε είδους στοιχείο του περιεχομένου είναι μόνο πληροφοριακού χαρακτήρα χωρίς το artinfotoday.gr να ευθύνεται για την οποιαδήποτε εκτίμηση / κατανόηση / χρήση τους εκ μέρους του χρήστη – επισκέπτη.
Το artinfotoday.gr δεν πραγματοποιεί πωλήσεις ή / και δημοπρασίες έργων τέχνης ή / και γενικά εμπορική συναλλαγή οποιουδήποτε περιεχομένου.
Το artinfotoday.gr καμία ευθύνη έχει εάν ο χρήστης / επισκέπτης, ο οποίος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πρωτοβουλίες και την ελεύθερη βούλησή του, βασίζεται για οποιοδήποτε λόγο αιτία και σκοπό, με οποιοδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο ή / και τις πληροφορίες ή / και τα στοιχεία του artinfotoday.gr .
Ο χρήστης / επισκέπτης γνωρίζει και αποδέχεται ότι σε καμία περίπτωση το artinfotoday.gr υποκαθιστά αρμόδιες υπηρεσίες ειδικών φορέων, ή / και επαγγελματιών.

4. Η χρήση / πρόσβαση του artinfotoday.gr απευθύνεται σε εκείνους που βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας έχουν τις προϋποθέσεις πρόσβασης / χρήσης που προβλέπει ο νόμος (π.χ. αναφορικά με ηλικία) και δεν έχει καμία απολύτως οποιαδήποτε ευθύνη εάν παρόλα αυτά ο χρήστης / επισκέπτης με δική του πρωτοβουλία χρησιμοποιεί / επισκέπτεται το artinfotoday.gr.
Σε κάθε περίπτωση όπου το περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο για ανηλίκους, απαγορεύεται αυστηρά η πρόσβαση / χρήση και το artinfotoday.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

5. Η διασύνδεση του artinfotoday.gr με άλλες ιστοσελίδες – διαδικτυακούς τόπους (web sites), μέσω συνδέσμων (links–διαφημιστικών banners) πραγματοποιείται μόνο για διευκόλυνση των χρηστών – επισκεπτών και ύστερα από αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία ελεύθερη και υπεύθυνη βούληση προς επίσκεψη / χρήση συνδέσμου και κατά τους αντίστοιχους όρους που τους διέπουν.
Η διασύνδεση σε καμία περίπτωση αποτελεί οποιαδήποτε εκ μέρους του artinfotoday.gr αναγνώριση, αποδοχή, έγκριση επιβεβαίωση, υποστήριξη περιεχομένου / υπηρεσιών / αγαθών αυτών ή συσχετιζομένων ιστότοπων, ή / και των φυσικών ή νομικών τους προσώπων. και φορέων ή των αγαθών ή / και των υπηρεσιών τους.
Το artinfotoday.gr δεν ευθύνεται για τις εν λόγω συνδέσεις το περιεχόμενό τους, την πολιτική που ακολουθούν συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής για τα προσωπικά δεδομένα, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία χρήστη – επισκέπτη, που τυχόν προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται ή καθίστανται διαθέσιμες σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα. Το artinfotoday.gr δεν ευθύνεται για τους καταχωρούμενους , φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα / φορείς, σε οποιοδήποτε μέρος του artinfotoday.gr, σε καμία περίπτωση αποτελεί αυτό αναγνώριση, αποδοχή έγκριση, επιβεβαίωση, υποστήριξη αυτών ή με οποιοδήποτε τρόπο συσχέτισή του artinfotoday.gr, με αυτούς.
Οποιαδήποτε επικοινωνία που τυχόν γίνει μεταξύ καταχωρούμενου σε κατάλογο του artinfotoday.gr επισκέπτη ή /και χρήστη και τρίτου, αφορά αποκλειστικά τους ίδιους και το καμία σχέση έχει με το artinfotoday.gr.

6. Ο χρήστης / επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι η πρόσβαση / χρήση στο περιεχόμενο του artinfotoday.gr γίνεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης, τους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη, απαγορευομένης αυστηρά κάθε αντίθετης, παράνομης ή / και βλαπτικής συμπεριφοράς, ακόμη και εξ αμελείας ή και παραλείψεως, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, του ιδίου (του χρήστη / επισκέπτη), του artinfotoday.gr και των στελεχών, συνεργατών προστηθέντων, υπαλλήλων του ή / και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Στην περίπτωση που ο χρήστης / επισκέπτης τυχόν προβάλει, αποστείλει υποβάλλει, βάσει των όρων χρήσης ή / και καταχώρησης στοιχεία και εν γένει δεδομένα (περιεχόμενο τρίτου) πρέπει προηγουμένως να έχει συμφωνήσει και αποδεχτεί ότι :
(α) με την εν λόγω υποβολή, αποστολή, προβολή παρέχει στο artinfotoday.gr την ανέκκλητη, απεριόριστη, συνεχή, μη αποκλειστική, παγκόσμιας εμβέλειας, χωρίς από μέρους του artinfotoday.gr οποιασδήποτε ανάληψης υποχρέωσης και αντιτίμου, άδεια να δημοσιεύει, αναπαραγάγει, προσαρμόζει, προβάλει δημόσια, διανέμει αυτά, και εν γένει να καθιστά προσιτά στο κοινό, καθώς και να προβαίνει σε αλλαγές αυτών στα πλαίσια προσαρμογής και συμμόρφωσης σε τεχνικές απαιτήσεις του artinfotoday.gr ,
(β) το περιεχόμενο που προβάλει με οποιονδήποτε τρόπο, διαθέτει, παραμένει στην απόλυτη και αποκλειστική του ευθύνη,
(γ) το artinfotoday.gr δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό,
(δ) ο χρήστης / επισκέπτης αναλαμβάνει να διατηρεί το artinfotoday.gr και την ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλαγμένους από κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από το περιεχόμενο τρίτου ή συνεπεία αυτού.
Το artinfotoday.gr δεν προωθεί λειτουργεί συνδετικά / προωθητικά ή / και διαφημιστικά για την παραπομπή του χρήστη / επισκέπτη στους καταχωρούμενους καταλόγων και στα καταχωρούμενα δρώμενα. Σε καμία περίπτωση η καταχώρηση σε καταλόγους είτε αφορά σε δρώμενα (π.χ. εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες, προβολές, κ.λπ.) είτε σε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, ή και φορείς / ή και υπηρεσίες δημόσιες ή ιδιωτικές, δεν υποδηλώνει ότι το artinfotoday.gr εγγυάται, αναγνωρίζει υποστηρίζει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πιστοποιεί την ποιότητα, επάρκεια, ακρίβεια του καταχωρούμενου. Ο χρήστης / επισκέπτης οφείλει να βασίζεται στον δικό του αντικειμενικό ελεύθερο, ανεπηρέαστο και ανεξάρτητο έλεγχο , εκτίμηση και αξιολόγηση του περιεχομένου των καταχωρήσεων.
Οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη / επισκέπτη ή / και περιεχόμενο τρίτου που περιλαμβάνεται στο artinfotoday.gr, οποιαδήποτε άποψη, έκφραση γνώμης, πληροφορία, συμβουλή, υπηρεσία αφορά αποκλειστικά το ίδιο και δεν εκλαμβάνεται ότι ταυτίζεται ή και απηχεί το artinfotoday.gr.

7. Το artinfotoday.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον διαδικτυακό τόπο, να προσθέτει, τροποποιεί ή / και να αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή / και πληροφορία, και εν γένει περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σ' αυτό χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους όπως και τις άλλες ανακοινώσεις και επικοινωνίες του.
Το artinfotoday.gr δικαιούται να διακόψει σε μόνιμη ή προσωρινή βάση όλο ή και μέρος του, κατ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

8. Το artinfotoday.gr δύναται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου να συλλέγει και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του χρήστη / επισκέπτη, που έρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση της πρόσβασης / χρήσης ή / και μετά από δική του πρωτοβουλία και επικοινωνία, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκτίθενται αλλού στο artinfotoday.gr περί της πολιτικής για τα προσωπικά δεδομένα στις ανακοινώσεις και επικοινωνίες του, και που ο χρήστης / επισκέπτης καλείται προ πάσης χρήσης / πρόσβασης να έχει πλήρως κατανοήσει και αποδεχτεί.

9. Δεδομένου του όγκου και της φύσης του Διαδικτύου ως σύγχρονης τεχνολογικής εξέλιξης που συνέχεια υφίσταται διαμορφώσεις και μεταβολές, η διατύπωση των όρων αυτών γίνεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων και υπαγόμενη σε τυχόν επερχόμενες ρυθμίσεις. Η από μέρους του χρήστη – επισκέπτη πρόσβαση / χρήση του artinfotoday.gr επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται όπως και σε άλλες ανακοινώσεις και επικοινωνίες αυτού στις οποίες παραπέμπουν οι όροι χρήσης, και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα διαφορετικά δεν είναι επιτρεπτή η χρήση / πρόσβαση σε αυτόν.
Ο χρήστης / επισκέπτης κατανοεί τη φύση του Διαδικτύου.
Ο χρήστης / επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται την πλήρη ευθύνη του να τηρεί και συμμορφώνεται προς τους νόμους και κανόνες που διέπουν την πρόσβαση / επίσκεψη στο Διαδίκτυο, όπου και σε όποιο κράτος τυχόν αφορά αυτή. Οι όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια, εκτός όπου το artinfotoday.gr κατά απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, επιλέξει διαφορετικά, υπάγοντας την παρούσα σε άλλο εφαρμοστέο δίκαιο ή / και διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση το artinfotoday.gr διατηρεί το δικαίωμά του για την λήψη οποιασδήποτε μορφής μέτρων ακόμη και ασφαλιστικών μέτρων και την προς τούτο προσφυγή σε οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία που το artinfotoday.gr επιλέξει, ασκώντας το αποκλειστικό επιλεκτικό δικαίωμά του, να υπαχθεί σε άλλο δίκαιο και δικαιοδοσία (όπως το δίκαιο της χώρας του χρήστη). Στη περίπτωση που όρος είναι ή καταστεί αντίθετος προς το νόμο ή κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος δυνάμει δικαστικής απόφασης, παύει η ισχύς του, χωρίς αυτό να θίγει την ισχύ των λοιπών όρων. Οι όροι χρήσης διατυπώνονται στα Ελληνικά.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού κειμένου και τυχόν μετάφρασης, υπερισχύει πάντα το Ελληνικό κείμενο. Εάν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία το artinfotoday.gr δεν ασκήσει κάποιο δικαίωμά του ή δεν λάβει κάποιο μέτρο που προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, δεν θεωρείται για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ως παραίτηση από μέρους του.