Το artinfotoday.gr της εταιρίας art-idea ΘΕΟΤΟΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. (Χαλκίδος 24, Αθήνα) σέβεται το ιδιωτικό περιβάλλον (privacy) του χρήστη / επισκέπτη του.
Εδώ εκτίθεται η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (PRIVACY POLICY) που εφαρμόζει για το σκοπό αυτό, σε συμμόρφωση με το ν. 2472/1997.
Ο χρήστης / επισκέπτης του artinfotoday.gr καλείται να ανατρέχει και μελετά προσεκτικά την πολιτική αυτή. Το artinfotoday.gr διατηρεί το δικαίωμα και σε συμμόρφωση προς το ισχύον εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, να τροποποιεί αυτή του την πολιτική χωρίς προειδοποίηση. Ο χρήστης / επισκέπτης έχει την φροντίδα / μέριμνα / πρωτοβουλία να γνωρίζει και διατηρείται ενήμερος για τη φύση και λειτουργία του διαδικτύου.
Ο χρήστης / επισκέπτης γνωρίζει ότι η διαβίβαση δεδομένων βάση του διαδικτύου δεν είναι ασφαλής.
Ο χρήστης / επισκέπτης γνωρίζει ότι πάντα υπάρχει κίνδυνος δεδομένα του να αποκαλυφθούν τυχαία / ή και κακόβουλα / ή και μη νόμιμα και χωρίς τη συγκατάθεσή του.
Ο χρήστης / επισκέπτης καλείται να γνωρίζει και διατηρεί τον εαυτό του ενήμερο πάνω στους όρους χρήσης του artinfotoday.gr και την πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα που ακολουθεί το artinfotoday.gr και να μη επισκέπτεται / χρησιμοποιεί αυτό το δικτυακό τόπο εφόσον δεν γνωρίζει και αποδέχεται αυτούς όπως κατά καιρούς ισχύουν .
Η πολιτική προσωπικών δεδομένων του artinfotoday.gr αφορά αποκλειστικά σ' αυτό και σε καμία περίπτωση αφορά σε άλλους διαδικτυακούς τόπους / ιστοσελίδες / φυσικά ή νομικά πρόσωπα / φορείς / υπηρεσίες / δημόσιους / ιδιωτικούς / υπεύθυνους επεξεργασίας ή μη, οι οποίοι παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι γι αυτούς. Σ αυτούς και τους δικούς τους όρους χρήσης και πολιτικής για τα προσωπικά δεδομένα ο χρήστης / επισκέπτης οφείλει να ανατρέχει και μελετά ανεξάρτητα από το artinfotoday.gr. Η πολιτική του artinfotoday.gr ακολουθεί συγκεκριμένες πρακτικές ασφαλείας εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η φύση και λειτουργία του διαδικτύου δεν εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Το artinfotoday.gr τηρουμένων των νόμων, δεν παρέχει εγγυήσεις για τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη / επισκέπτη.
Ο χρήστης / επισκέπτης επικοινωνεί / διαβιβάζει / κοινοποιεί προσωπικά του δεδομένα με δική του πρωτοβουλία και αποκλειστική του ευθύνη.
Σε καμία περίπτωση ευθύνεται το artinfotoday.gr για οποιαδήποτε παράβαση νόμων ή / και διεθνών συμβάσεων ή / και κανόνων δεοντολογίας για οποιαδήποτε λόγο και αιτία προερχόμενη από τέτοια πρόσβαση / χρήση / επίσκεψη ή / και παράνομη επεξεργασία / κακόβουλη /ή μη, ακόμη και από αμέλεια προερχόμενη σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Εφόσον ο χρήστης / επισκέπτης μετά από δική του πρωτοβουλία επισκέπτεται / χρησιμοποιεί το artinfotoday.gr, το artinfotoday.gr προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ανώνυμη συλλογή πληροφοριών για στατιστικούς λόγους (όπως π.χ. αριθμός επισκεπτών του artinfotoday.gr).
Το artinfotoday.gr συλλέγει και επεξεργάζεται, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχει ο ίδιος ο χρήστης / επισκέπτης με δική του πρωτοβουλία και για το συγκεκριμένο σκοπό (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, αριθμό φαξ π.χ. για να λαμβάνει ενημέρωση / πληροφόρηση ο χρήστης / επισκέπτης για το artinfotoday.gr ή / και για καταχωρήσεις σε κατάλογο / οδηγό) όπως εκτίθεται στους όρους χρήσης / όρους καταχώρησης και σύμφωνα με αυτούς.
Εκτός αντίθετης ρύθμισης από την οποία δεσμεύεται κατά το δίκαιο που ισχύει κάθε φορά, το artinfotoday.gr δεν διαβιβάζει / δεν γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα του χρήστη / επισκέπτη σε τρίτους χωρίς να έχει τη συναίνεση του χρήστη / επισκέπτη. Ο νόμος 2472/1997 όπως ισχύει, εξασφαλίζει συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία μπορεί να ασκήσει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα, όπως το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης / προσωρινής μη χρησιμοποίησης / δέσμευσης / αντίρρησης .
Για κάθε επικοινωνία ως προς την πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα του artinfotoday.gr : Προς Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Χαλκίδος 24, Αθήνα, τηλ 2108259950 φαξ 2106253267 Ηλεκτρονική διεύθυνση (info@artinfotoday.gr).
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (PRIVACY POLICY) διατυπώνονται στα Ελληνικά.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού κειμένου και τυχόν μετάφρασης, υπερισχύει πάντα το Ελληνικό κείμενο.
Αν οποιοσδήποτε όρος που περιλαμβάνεται εδώ καταστεί άκυρος / ανεφάρμοστος ή / ανενεργός, τούτο δεν επηρεάζει το κύρος των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
Σε περίπτωση τυχόν διαφοράς αναφορικά με την εφαρμογή ή / και την ερμηνεία των όρων της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (PRIVACY POLICY) , θα επιδιώκεται αρχικά η φιλική διευθέτηση. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό μέσα σε ένα εύλογο χρόνο, αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά ρητά συμφωνημένη παρέκταση τοπικής αρμοδιότητας, τα δικαστήρια Αθηνών, βάσει του Ελληνικού Δικαίου όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.